หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ผู้บริหาร/ทีมงาน
งานบริการ
บรรยากาศ
ผลงาน
ติดต่อเรา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติเว็บไซต์
วันที่เปิดเว็บไซต์ 14/02/2015
อัพเดทล่าสุด 13/02/2021
ผู้ชมทั้งหมด 11,461
Pageview 13
ผู้บริหาร/ทีมงาน

ประวัติผู้บริหาร
 
นางสุเบญจางค์  บุญทวี 


ประวัติการศึกษา : ปริญญาบัณฑิตทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน :

-  อนุกรรมการตรวจสอบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง
   พ.ศ. 2554
-  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.
   2554 ถึงปัจจุบัน
-  ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี.พี. คอนเซ็พท์แอคเค้าติ้ง
   จำกัด และบริษัท เอส.พี.พี. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิส
 
นายปรีชา  บุญทวี  


 
 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาบัณฑิตทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน :

-  หัวหน้าสายงานบัญชี บจ. โมเดอร์น แอดเค้าติ้ง เซอร์วิส

-  ผู้จัดการบัญชีต้นทุนบริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ จำกัด 

-  ผู้จัดการบัญชี บริษัท แจแปนเร้นท์(ประเทศไทย) จำกัด
 

ประวัติทีมงาน
 
นางสาวสุพรรษา สิงห์โต  


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมีทีมงาน 7 ท่าน และมี
    ลูกค้าอยู่ในความดูแลกว่า 100 บริษัท

-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
นางสาวจิระดา แซ่โค้ว  


 

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
                         วิทยาลัยบริหารธุรกิจละโว้

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมีลูกค้าที่ดูแลอยู่ประมาณ

    30 บริษัท

-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  มีประสบการณ์ด้านบัญชีเกือบ 8 ปี
นางสาววิยดา เทศกาล  
 

 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ

-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ

 
นางพนิดา ระวังกลาง  


 

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
                         สารสาสน์โปลีเทคนิค

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  บันทึกข้อมูลลูกค้า ด้านรับ-จ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ลูกค้าทั้งหมดกว่า 250 ราย


-  ประสานงานต่างๆ

-   บริหารจัดการการส่งเอกสารทั่วไป
 
นางสาวมินตรา บุญหวัง  


 

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
                         วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการนนทบุรี

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ประสานงาน


-  ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าทั้งหมดกว่า 250 ราย

-  จัดการเรื่องภาษีให้กับลูกค้าทั้งหมดกว่า 250 ราย
   
นางสาวสุชานันท์ ถาวรชน 


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
                         สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมี
ลูกค้าอยู่ในความดูแล       กว่า 20 บริษัท

-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
 
นางสาวพรมณี ปานดำ


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
                         วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมี
ลูกค้าอยู่ในความดูแล       กว่า 20 บริษัท

-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
 
นางสาวศิริพร สุรนารถ


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
                         มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมี
ลูกค้าอยู่ในความดูแล       กว่า 20 บริษัท

-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
นางสาวกฤตกนก พุ่มเจริญ


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
                         สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมีลูกค้าอยู่ในความดูแล       กว่า 20 บริษัท


-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
นางสาวกมลชนก กิจเลิศโสภณ


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
                         สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมีลูกค้าอยู่ในความดูแล       กว่า 20 บริษัท


-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
 
นางสาวรังสิมา แป้นชุม


 

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
                         วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมี
ลูกค้าอยู่ในความดูแล       กว่า 20 บริษัท

-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
นางสาววรนุช แช่มชื่น


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
                         (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบต่างๆ โดยมี
ลูกค้าอยู่ในความดูแล       กว่า 20 บริษัท

-  งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
 
นางสาววราภรณ์ ผลอำไพ


 

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
                         วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  บันทึกข้อมูลลูกค้า ด้านรับ-จ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ลูกค้าทั้งหมดกว่า 250 ราย 
นางสาวสุภาวดี สายสิม


 

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
                         วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  บันทึกข้อมูลลูกค้า ด้านรับ-จ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ลูกค้าทั้งหมดกว่า 250 ราย

 
นางสาวปภัสรา ภูโปร่ง


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
                         มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร


ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบงาน งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ      งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
 
นางสาวพรสุดา วิชาพร


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
                         มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร


ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบงาน งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ      งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
 
นางสาวจันทิมา ดียิ่ง


 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
                         มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร


ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบงาน งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ      งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
นางสาวพรสุดา ฤทธิมะหันต์


 

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
                         วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน


ประสบการณ์ทำงาน : 

-  ทำงานด้านบัญชี ให้คำปรึกษา ปิดงบงาน งานตรวจสอบ ทั้งบริษัท และ      งานตรวจสอบ สสส.

-  งานตรวจสอบต่างๆ
นายสมชาย นุชน้อย


 

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นายจักรทิพย์ บุญหวัง


 

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นายศรายุทธ มามิ


 

ประสบการณ์ทำงาน : 

-  พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.